Tili- ja veropalvelu Valkonen & Ruuttila Oy Ab

Yhteisöjen tulolähdejako poistuu verovuodesta 2020 alkaen

Eduskunta hyväksyi 30.1.2019 yhteisöjen tulolähdejaon poistamiseen liittyvät lakiehdotukset. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.7.2019 ja niitä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa.

Tulolähdejaon poistamisen myötä yhteisöjen tulo lasketaan pääsääntöisesti elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan yhteisön harjoittaman toiminnan luonteesta riippumatta. Yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen ei kuitenkaan koske maataloutta, jonka verotus toimitetaan myös lakimuutoksen jälkeen maatilatalouden tuloverolain mukaan.

Lakimuutos koskee vain yhteisöjä, kuten esimerkiksi osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Uudet säännökset eivät siten vaikuta esimerkiksi luonnollisten henkilöiden, liikkeen- ja ammatinharjoittajien, avoimien yhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden ja yhteisetuuksien verotukseen.

Tulolähdejaon poistaminen huomioidaan 1.7.2019 alkaen hakemuksesta määrättävissä ennakkoveroissa.

(Lähde: vero.fi)

Arvonlisäveron alarajahuojennus

Verohallinto on julkaissut 1.1.2019 päivätyn ohjeen Arvonlisäveron alarajahuojennus. Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitynyt pienyritys voi saada arvonlisäverovelvollisuuden alarajaan liittyvän veronhuojennuksen arvonlisäverosta. Yrityksen liikevaihto ratkaisee, saako yritys huojennusta ja mikä huojennuksen määrä on. Yritysmuoto ei vaikuta huojennukseen. Jos liikevaihto on enintään 10 000 euroa, yritys saa huojennuksena koko tilikaudelta tilitettävän arvonlisäveron. Jos liikevaihto on yli 10 000 euroa mutta alle 30 000 euroa, huojennuksen saa osasta arvonlisäveroa.

(Lähde: TaxFax)

TÄRKEÄ INFO vuodelle 2019 

 Päivärahat 

 * kokopäiväraha (yli 10 tuntia) 42,00 e 

 * osapäiväraha (yli 6 tuntia) 19,00 e 

 Työntekijän palkasta pidätettävät maksut 

 * eläkevakuutusmaksu (17-52 v) 6,75 % 

 * eläkevakuutusmaksu (53-62 v) 8,25 % 

 * eläkevakuutusmaksu (63-67 v) 6,75 % 

 * eläkevakuutusmaksu (yli 68-vuotiaat) 0,00 % 

 * työttömyysvakuutusmaksu (17-64 v) 1,50 % 

 * työttömyysvakuutusmaksu osaomistajilta 0,78 % 

Työnantajan sairausvakuutusmaksu (sotu-maksu) 

 * sairausvakuutusmaksu (16-67 v) 0,77 % (v 2018 sotu-maksu 0,86 %) 

 (Lähde: Suomen yrittäjät)


Peruskorko vuoden 2019 alussa

Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi -0,25 prosenttia 1.1.2019 alkaen vuoden 2019 kesäkuun loppuun asti. 

Peruskorko on 1.1.2018 alkaen ollut -0,25 prosenttia.

(Lähde: Taxfax) 


Tulorekisteri

Vuoden alusta (1.1.2019) astuu voimaan tulorekisteri ja se tuo tullessaan joitakin käytännön muutoksia, jos yritykselläsi on palkanmaksua tai muita kustannusten korvauksia joko itsellesi tai työntekijöillesi.

Tulorekisteriin ilmoitetaan kaikki tiedot, jotka liittyvät palkanmaksuun. Toisin sanoen ilmoitettavia tietoja ovat

  • palkat ja palkkiot
  • luontoisedut
  • pv-rahat
  • kilometrikorvaukset
  • sekä muut mahdolliset kustannusten korvaukset
  • myös palkkaennakot käsitellään palkkana maksun yhteydessä

Ilmoittamisaikaa on vain 5 kalenteripäivää maksutapahtumasta. Tiedot ilmoitetaan aina jokaisen maksutapahtuman jälkeen ja euromääräistä alarajaa ei ole.

Tulorekisterin ajatusmaailmana on se, että samoja tietoja käyttävät Verohallinto, Kela, työeläkelaitokset sekä työttömyysvakuusrahasto. Tulorekisteri on siis sähköinen tietokanta, joka antaa viranomaisille mahdollisuuden saada tarvitsemansa tiedot reaaliajassa.

(Lähde: tulorekisteri.fi)