Tili- ja veropalvelu Valkonen & Ruuttila Oy Ab

Verkkolaskulaki 1.4.2020

Verkkolaskulaki tulee voimaan - siirry ajoissa verkkolaskutukseen.

Vuoden 2020 huhtikuusta alkaen yrityksillä on oikeus saada pyynnöstä toiselta yritykseltä lasku verkkolaskuna. Sähköpostilla lähetetty pdf-lasku ei tässä tapauksessa enää kelpaa.

Verkkolaskulaki ei koske yrityksiä, joilla liikevaihto on alle 10 000 euroa.

Yrityksellä on oikeus jättää laskut maksamatta, jos toimittajayritys ei lähetä laskua sähköisessä muodossa - eli verkkolaskuna.

(Lähde: Valtiokonttori)Yritysten tulolähdejaon muutos ja tappioiden siirtyminen

Hallitus on antanut lakiesityksen (He 1/2019), jossa esitetään muutettaviksi voimaantulosäännöksiä lainmuutosten osalta, joiden mukaan yhteisöjen verotuksessa elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia sovelletaan kaikkeen toimintaan lukuun ottamatta maatilatalouden tuloverolain mukaan laskettavaan maatalouden tuloon.

Hallitus esittää, että lakien voimaantuloa siirrettäisiin 1. päivästä heinäkuuta 2019 vuoden 2020 alkuun. Vahvistettujen lakien soveltamissäännöksiä ei muutettaisi. Lakeja sovellettaisiin edelleen ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa.

Tuloverolain mukaisten luovutustappioiden tai muun toiminnan perusteella syntyneiden tappioiden siirtymäsäännösten osalta vahvistetuissa laeissa on säädetty, että säännökset koskevat lain voimaan tullessa tai lain voimaantulopäivänä vähentämättä olevia tappioita. Tämä tarkoittaisi, että ajanjaksolla 1.7.2019 - 31.12.2019 päättyneillä tilikausilla syntyneet tappiot eivät kuuluisi siirtymäsäännösten piiriin. Sanottua vaikutusta ei ollut tarkoitettu.

Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on varmistua siitä, että lakien voimaantulon yhteydessä ei jää väliaikaa, jonka aikana syntyneiden tuloverolaissa tarkoitettujen luovutustappioiden tai muun toiminnan tappioiden vähentäminen ei olisi mahdollista. tekstisi alkaa. Voit klikata tästä ja alkaa kirjoittamaan. 

(Lähde: TaxFax)


Peruskorko

Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi -0,25 prosenttia 1.1.2020 alkaen. Peruskorko on ollut 1.7.2019 alkaen 0,00 prosenttia. 

(Lähde: TaxFax)Yrityksen omistajat merkitään kaupparekisteriin

Patentti- ja rekisterihallitus tiedottaa, että kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy ilmoittaa omistajansa (tosiasialliset edunsaajat) kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen. Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt tekevät ilmoituksen vain, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies (lisätietoja linkki).

Pörssiyhtiöt, toiminimiyrittäjät (yksityinen elinkeinonharjoittaja), asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt eivät tee ilmoitusta.

Tosiasiallisten edunsaajien ilmoittaminen ja rekisteröinti perustuvat rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin. Rahanpesulainsäädäntö velvoittaa esimerkiksi pankkeja tunnistamaan asiakkaansa. Edunsaajatietojen rekisteröinti tuleekin sujuvoittamaan yrityksen asiointia esimerkiksi pankkilainaa haettaessa.

Kuka on edunsaaja

Yritys vastaa edunsaajien tunnistamisesta. PRH ei ota kantaa siihen, kuka on yrityksen edunsaaja.
Edunsaaja on henkilö, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

  • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
  • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänivallasta suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
  • Hän käyttää yrityksessä tosiasiallista määräysvaltaa muulla perusteella (esimerkiksi osakassopimuksen mukaan).

Milloin ja miten ilmoitus tehdään

Yritykset, joiden täytyy ilmoittaa edunsaajat, tekevät ilmoituksen 1.7.2019 - 1.7.2020. Tämän jälkeen yritysten täytyy tehdä ilmoitus aina kun edunsaajatiedot muuttuvat.
Ilmoitus tehdään netissä YTJ-palvelussa (www.ytj.fi), ja se on maksuton. Ennen heinäkuuta 2019 edunsaajia ei voi ilmoittaa rekisteröitäviksi.

Ilmoitus täytyy tehdä myös, vaikka yrityksellä ei ole edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa.

Ketkä saavat edunsaajatietoja PRH:lta

Yritysten edunsaajatiedot eivät ole samalla tavalla julkisia kuin muut kaupparekisteritiedot.
PRH antaa edunsaajatietoja tunnistetuille asiakkaille, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus. Edunsaajaote on maksullinen muille kuin viranomaisille.

(Lähde: TaxFax)


Arvonlisäveron alarajahuojennus

Verohallinto on julkaissut 1.1.2019 päivätyn ohjeen Arvonlisäveron alarajahuojennus. Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitynyt pienyritys voi saada arvonlisäverovelvollisuuden alarajaan liittyvän veronhuojennuksen arvonlisäverosta. Yrityksen liikevaihto ratkaisee, saako yritys huojennusta ja mikä huojennuksen määrä on. Yritysmuoto ei vaikuta huojennukseen. Jos liikevaihto on enintään 10 000 euroa, yritys saa huojennuksena koko tilikaudelta tilitettävän arvonlisäveron. Jos liikevaihto on yli 10 000 euroa mutta alle 30 000 euroa, huojennuksen saa osasta arvonlisäveroa.

(Lähde: TaxFax)


TÄRKEÄ INFO vuodelle 2020

 Päivärahat 

 * kokopäiväraha (yli 10 tuntia) 43,00 e 

 * osapäiväraha (yli 6 tuntia) 20,00 e 


Kilometrikorvaus

* 43 senttiä kilometriltä (korotus 3 s/km kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden)


 Työntekijän palkasta pidätettävät maksut 

 * eläkevakuutusmaksu (17-52 v) 7,15 % 

 * eläkevakuutusmaksu (53-62 v) 8,65 % 

 * eläkevakuutusmaksu (63-67 v) 7,15 % 

 * eläkevakuutusmaksu (yli 68-vuotiaat) 0,00 % 


 * työttömyysvakuutusmaksu (17-64 v) 1,25 % 

 * työttömyysvakuutusmaksu osaomistajilta 0,65 % 


Työnantajan sairausvakuutusmaksu (sotu-maksu) 

 * sairausvakuutusmaksu (16-67 v) 1,34 % (v 2019 sotu-maksu 0,77 %) 

 (Lähde: Veronmaksajat)


Tulorekisteri

Vuoden alusta (1.1.2019) astuu voimaan tulorekisteri ja se tuo tullessaan joitakin käytännön muutoksia, jos yritykselläsi on palkanmaksua tai muita kustannusten korvauksia joko itsellesi tai työntekijöillesi.

Tulorekisteriin ilmoitetaan kaikki tiedot, jotka liittyvät palkanmaksuun. Toisin sanoen ilmoitettavia tietoja ovat

  • palkat ja palkkiot
  • luontoisedut
  • pv-rahat
  • kilometrikorvaukset
  • sekä muut mahdolliset kustannusten korvaukset
  • myös palkkaennakot käsitellään palkkana maksun yhteydessä

Ilmoittamisaikaa on vain 5 kalenteripäivää maksutapahtumasta. Tiedot ilmoitetaan aina jokaisen maksutapahtuman jälkeen ja euromääräistä alarajaa ei ole.

Tulorekisterin ajatusmaailmana on se, että samoja tietoja käyttävät Verohallinto, Kela, työeläkelaitokset sekä työttömyysvakuusrahasto. Tulorekisteri on siis sähköinen tietokanta, joka antaa viranomaisille mahdollisuuden saada tarvitsemansa tiedot reaaliajassa.

(Lähde: tulorekisteri.fi)