Tili- ja veropalvelu Valkonen & Ruuttila Oy Ab

Arvonlisäveroja takaisin 26.5.2020 lähtien

Yritys voi 26.5. alkaen pyytää vuoden 2020 tammi-, helmi ja maaliskuussa maksamiaan arvonlisäveroja takaisin tekemällä maksujärjestelypyynnön. Yritys maksaa palautetun arvonlisäveron myöhemmin takaisin Verohallinnolle maksujärjestelyn kautta. Maksujärjestelyssä veroille lasketaan 3 prosentin viivästyskorko alkuperäisestä eräpäivästä alkaen.

Pyynnön maksujärjestelystä voi tehdä OmaVerossa 26.5. alkaen.

Jos yritys on jo aiemmin hakenut maksujärjestelyä ja haluaa nyt täydentää sitä arvonlisäverojen palauttamispyynnöllä, yrityksen pitää tehdä uusi maksujärjestelypyyntö viimeistään 15.6.2020.

(Lähde: vero.fi)

Yrittäjien oikeus työttömyysturvaan

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Laki tuli voimaan tänään 8.4.2020 ja on voimassa 30.6.2020 asti (He 35/2020).

Tukea on mahdollista hakea ja saada takautuvasti, jos edellytykset vain täyttyvät.
Jos yrittäjä rekisteröityy työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta 16.3.2020 alkaen, vaikka työnhaku ei olisi voimassa. Tukea voi kuitenkin saada vasta siitä alkaen, kun edellytykset täyttyvät.

Edellytykset saada työmarkkinatukea

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että

 • yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai
 • yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta. Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista.

Työmarkkinatuen hakeminen

Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen annetaan työvoimapoliittinen lausunto Kelalle. Yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta, joka maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle.

(Lähde: TaxFax)


Työnantajan työeläkemaksua alennetaan väliaikaisesti

Työnantajan työeläkemaksuja alennetaan väliaikaisesti 2,6 prosenttiyksiköllä vuonna 2020. Maksunalennus on voimassa 1.5 - 31.12.2020. Tasavallan presidentti on vahvistanut lain (He 37/2020).

Eläkesäätiöiden, eläkekassojen ja Merimieseläkekassan vuosimaksun osalta alennetaan vastaavasti vuosimaksun tasausosaa. Vakuutusmaksun alennus kohdistuu työnantajan osuuteen työeläkevakuutusmaksusta eikä alennuksella ole vaikutusta työntekijän työeläkevakuutusmaksuun.

Maksun alentamiseen käytetään työeläkejärjestelmän tasausvastuuta, joka on eläkkeen tasausosien eläkejärjestelmän tasoinen puskuri. Puskuri kartutetaan uudestaan korottamalla työnantajan maksua tilapäisesti vuosina 2022 - 2025 siten, että tilapäisen alennuksen vaikutus saadaan kompensoitua kokonaan. 

(Lähde: TaxFax)

Yksinyrittäjille 2000 euron koronatuki - haku avautuu mahdollisimman pian

Yksinyrittäjät voivat hakea 2000 euron tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Tuen haku avautuu mahdollisimman pian. Sen rinnalla yksinyrittäjä voi hakea myös yrittäjille tulossa olevaa laajennettua työttömyystukea.

2000 euron tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Hakemus tehdään yrityksen sijaintikuntaan.

Haku pyritään avaamaan kunnissa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa. Kunnat tiedottavat tuen avautumisesta. Kunnille laaditaan tuen myöntämiseen käytännönläheiset ohjeet sekä valmis hakulomakepohja. 

Ehtona heikentynyt taloudellinen tilanne

Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät.

Yrityksessä saattaa olla useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka eivät ole palkansaajan asemassa eli työsuhteessa, mutta ei välttämättä yhtään työsuhteista henkilöä.

Nämä usean yrittäjän yritykset kuuluvat ELY-keskusten palveluiden piiriin. Sen haku avautui tänään.

Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista tukea voivat hakea osakeyhtiöt sekä kommandiittiyhtiöt, avoimet yhtiöt ja osuuskunnat, jotka työllistävät vähintään kuusi työsuhteessa olevaa henkilöä.

Avustuksen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 31.12.2019 jälkeen. Tuki on harkinnanvarainen. Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä,eikä yritykselle, jolla on verovelkoja.

Avustusta voidaan maksaa 1.3.2020-31.8.2020 välillä syntyneisiin kustannuksiin. Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.

(Lähde: Suomen Yrittäjät)Pienyritysten kehittämisavustus

Valtioneuvosto on lisännyt vanhaan asetukseen säännökset yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisestä koronavirusepidemian aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa. Väliaikaiset muutokset ovat voimassa 3.4.-31.12.2020.

Avustusta voidaan myöntää tilanneanalyysin tekemiseen sekä kehittämistoimenpiteisiin. Avustuksen määrä tilanneanalyysin tekemiseen voi olla enintään 80 prosenttia avustuksen perusteena olevista menoista, kuitenkin enintään 10.000 euroa ja kehittämistoimenpiteisiin enintään 80 prosenttia avustuksen perusteena olevista menoista, kuitenkin enintään 100.000 euroa.

Yrityksen kehittämisavustus on ELY-keskuksen myöntämä tuki. ELY-keskuksen myöntämä avustus koronavirusepidemian aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa on suunnattu pienille yrityksille.

(Lähde: TaxFax)


Verojen maksujärjestelyn edellytykset helpottuvat

Verohallinto tiedottaa, että koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi Verohallinto tulee helpottamaan toistaiseksi maksujärjestelyn ehtoja. Helpotetun maksujärjestelyn hakeminen on mahdollista 25.3.2020 alkaen.

Lisäksi Valtionvarainministeriö valmistelee lakimuutosta tilapäisestä viivästyskoron alentamisesta niiden verojen osalta, jotka kuuluvat maksujärjestelyyn.

Maksujärjestelyn hakeminen

Jos yrityksellä on vaikeuksia maksaa veroja koronavirustilanteen takia, yritys voi hakea helpotettua maksujärjestelyä OmaVerossa 25.3.2020 alkaen. Jos maksujärjestelyä haetaan aiemmin, käsitellään pyyntö normaalin maksujärjestelyn ehtojen mukaisesti.

Maksujärjestelyn edellytykset

Verohallinto helpottaa tilapäisesti maksujärjestelyyn pääsemistä. Maksujärjestelyyn pääsee kuitenkin vain, jos

 • veroja ei ole ulosotossa
 • kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset on annettu.

Myös aikaisemmin rauennut maksujärjestely voi estää uuden järjestelyn saamisen.

Maksuaika pitenee ja viivästyskorko alenee

Maksujärjestelyn avulla verojen maksuun saa lisää aikaa. Verohallinto ei siis ryhdy perintätoimenpiteisiin, jos maksujärjestely on voimassa.

Muutokset maksujärjestelyn myöntämiseen ja sen ehtoihin tulevat voimaan lakimuutoksen myötä. Muutoksia noudatetaan maksujärjestelyissä, joita on haettu 25.3. alkaen ja viimeistään elokuun lopussa.

 • Maksujärjestelyn mukainen ensimmäinen maksuerä on nykyisen yhden kuukauden sijaan vasta kolmen kuukauden päästä maksujärjestelyn hyväksymisestä.
 • Verohallinto lisää maksujärjestelyn jälkeen syntyneet uudet verovelat automaattisesti maksujärjestelyyn 31.5.2020 asti.
 • Maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorko alenisi valmistelussa olevan lakimuutoksen myötä 7 prosentista 4 prosenttiin. Alennettua korkoa sovellettaisiin vain 1.3.2020 jälkeen erääntyneisiin maksujärjestelyn veroihin.

Ennakkoveron alentaminen

Yritys voi hakea ennakkoveroon muutosta OmaVerossa, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua pienemmäksi. Ennakkoveron määrä perustuu arvioon yrityksen verotettavasta tuloksesta. Jos tulot tai kulut eivät vastaa arviota, ennakkoveroa kannattaa muuttaa. Myös ennakkoveron eräkuukausiin voi hakea muutosta.

Ennakkoveroja voidaan poikkeuksellisesti alentaa asiakkaiden ilmoituksen mukaan ilman välitilinpäätöksiä tai muita kirjallisia selvityksiä. 


(Lähde: TaxFax)


Edunsaajien (osakkaiden) tiedot kaupparekisteriin 1.7.2020 mennessä 


Edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä. Edunsaajana pidetään henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

* Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.

* Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänimäärästä joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.

* Hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä. Muu peruste voi olla esimerkiksi osakassopimus.

Usein yrityksillä on vain yhdenlajisia osakkeita. Silloin osuus osakkeista ja äänimäärästä on aina sama. Jos yrityksellä kuitenkin on erilajisia osakkeita, edunsaajia ovat henkilöt, joilla on äänimäärästä yli 25 prosenttia.

Edunsaaja on aina henkilö. Yritystä tai kuolinpesää ei voi ilmoittaa edunsaajaksi.

Yllä mainittujen edellytysten mukaisia edunsaajia voi olla yrityksessä yksi tai useampi henkilö tai ei yhtäkään.

Edunsaajien tunnistaminen on yrityksen vastuulla. PRH ei ota kantaa siihen, kuka on yrityksen edunsaaja.

(Lähde: PRH - kaupparekisteri)


Verkkolaskulaki 1.4.2020

Verkkolaskulaki tulee voimaan - siirry ajoissa verkkolaskutukseen.

Vuoden 2020 huhtikuusta alkaen yrityksillä on oikeus saada pyynnöstä toiselta yritykseltä lasku verkkolaskuna. Sähköpostilla lähetetty pdf-lasku ei tässä tapauksessa enää kelpaa.

Verkkolaskulaki ei koske yrityksiä, joilla liikevaihto on alle 10 000 euroa.

Yrityksellä on oikeus jättää laskut maksamatta, jos toimittajayritys ei lähetä laskua sähköisessä muodossa - eli verkkolaskuna.

(Lähde: Valtiokonttori)Yritysten tulolähdejaon muutos ja tappioiden siirtyminen

Hallitus on antanut lakiesityksen (He 1/2019), jossa esitetään muutettaviksi voimaantulosäännöksiä lainmuutosten osalta, joiden mukaan yhteisöjen verotuksessa elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia sovelletaan kaikkeen toimintaan lukuun ottamatta maatilatalouden tuloverolain mukaan laskettavaan maatalouden tuloon.

Hallitus esittää, että lakien voimaantuloa siirrettäisiin 1. päivästä heinäkuuta 2019 vuoden 2020 alkuun. Vahvistettujen lakien soveltamissäännöksiä ei muutettaisi. Lakeja sovellettaisiin edelleen ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa.

Tuloverolain mukaisten luovutustappioiden tai muun toiminnan perusteella syntyneiden tappioiden siirtymäsäännösten osalta vahvistetuissa laeissa on säädetty, että säännökset koskevat lain voimaan tullessa tai lain voimaantulopäivänä vähentämättä olevia tappioita. Tämä tarkoittaisi, että ajanjaksolla 1.7.2019 - 31.12.2019 päättyneillä tilikausilla syntyneet tappiot eivät kuuluisi siirtymäsäännösten piiriin. Sanottua vaikutusta ei ollut tarkoitettu.

Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on varmistua siitä, että lakien voimaantulon yhteydessä ei jää väliaikaa, jonka aikana syntyneiden tuloverolaissa tarkoitettujen luovutustappioiden tai muun toiminnan tappioiden vähentäminen ei olisi mahdollista. tekstisi alkaa. Voit klikata tästä ja alkaa kirjoittamaan. 

(Lähde: TaxFax)


Peruskorko

Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi -0,25 prosenttia 1.7.2020 alkaen. Peruskorko on ollut -0,25 % tammikuun alusta. 

(Lähde: TaxFax)Yrityksen omistajat merkitään kaupparekisteriin

Patentti- ja rekisterihallitus tiedottaa, että kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy ilmoittaa omistajansa (tosiasialliset edunsaajat) kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen. Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt tekevät ilmoituksen vain, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies (lisätietoja linkki).

Pörssiyhtiöt, toiminimiyrittäjät (yksityinen elinkeinonharjoittaja), asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt eivät tee ilmoitusta.

Tosiasiallisten edunsaajien ilmoittaminen ja rekisteröinti perustuvat rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin. Rahanpesulainsäädäntö velvoittaa esimerkiksi pankkeja tunnistamaan asiakkaansa. Edunsaajatietojen rekisteröinti tuleekin sujuvoittamaan yrityksen asiointia esimerkiksi pankkilainaa haettaessa.

Kuka on edunsaaja

Yritys vastaa edunsaajien tunnistamisesta. PRH ei ota kantaa siihen, kuka on yrityksen edunsaaja.
Edunsaaja on henkilö, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

 • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
 • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänivallasta suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
 • Hän käyttää yrityksessä tosiasiallista määräysvaltaa muulla perusteella (esimerkiksi osakassopimuksen mukaan).

Milloin ja miten ilmoitus tehdään

Yritykset, joiden täytyy ilmoittaa edunsaajat, tekevät ilmoituksen 1.7.2019 - 1.7.2020. Tämän jälkeen yritysten täytyy tehdä ilmoitus aina kun edunsaajatiedot muuttuvat.
Ilmoitus tehdään netissä YTJ-palvelussa (www.ytj.fi), ja se on maksuton. Ennen heinäkuuta 2019 edunsaajia ei voi ilmoittaa rekisteröitäviksi.

Ilmoitus täytyy tehdä myös, vaikka yrityksellä ei ole edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa.

Ketkä saavat edunsaajatietoja PRH:lta

Yritysten edunsaajatiedot eivät ole samalla tavalla julkisia kuin muut kaupparekisteritiedot.
PRH antaa edunsaajatietoja tunnistetuille asiakkaille, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus. Edunsaajaote on maksullinen muille kuin viranomaisille.

(Lähde: TaxFax)


Arvonlisäveron alarajahuojennus

Verohallinto on julkaissut 1.1.2019 päivätyn ohjeen Arvonlisäveron alarajahuojennus. Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitynyt pienyritys voi saada arvonlisäverovelvollisuuden alarajaan liittyvän veronhuojennuksen arvonlisäverosta. Yrityksen liikevaihto ratkaisee, saako yritys huojennusta ja mikä huojennuksen määrä on. Yritysmuoto ei vaikuta huojennukseen. Jos liikevaihto on enintään 10 000 euroa, yritys saa huojennuksena koko tilikaudelta tilitettävän arvonlisäveron. Jos liikevaihto on yli 10 000 euroa mutta alle 30 000 euroa, huojennuksen saa osasta arvonlisäveroa.

(Lähde: TaxFax)


TÄRKEÄ INFO vuodelle 2020

 Päivärahat 

 * kokopäiväraha (yli 10 tuntia) 43,00 e 

 * osapäiväraha (yli 6 tuntia) 20,00 e 


Kilometrikorvaus

* 43 senttiä kilometriltä (korotus 3 s/km kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden)


 Työntekijän palkasta pidätettävät maksut 

 * eläkevakuutusmaksu (17-52 v) 7,15 % 

 * eläkevakuutusmaksu (53-62 v) 8,65 % 

 * eläkevakuutusmaksu (63-67 v) 7,15 % 

 * eläkevakuutusmaksu (yli 68-vuotiaat) 0,00 % 


 * työttömyysvakuutusmaksu (17-64 v) 1,25 % 

 * työttömyysvakuutusmaksu osaomistajilta 0,65 % 


Työnantajan sairausvakuutusmaksu (sotu-maksu) 

 * sairausvakuutusmaksu (16-67 v) 1,34 % (v 2019 sotu-maksu 0,77 %) 

 (Lähde: Veronmaksajat)


Tulorekisteri

Vuoden alusta (1.1.2019) astuu voimaan tulorekisteri ja se tuo tullessaan joitakin käytännön muutoksia, jos yritykselläsi on palkanmaksua tai muita kustannusten korvauksia joko itsellesi tai työntekijöillesi.

Tulorekisteriin ilmoitetaan kaikki tiedot, jotka liittyvät palkanmaksuun. Toisin sanoen ilmoitettavia tietoja ovat

 • palkat ja palkkiot
 • luontoisedut
 • pv-rahat
 • kilometrikorvaukset
 • sekä muut mahdolliset kustannusten korvaukset
 • myös palkkaennakot käsitellään palkkana maksun yhteydessä

Ilmoittamisaikaa on vain 5 kalenteripäivää maksutapahtumasta. Tiedot ilmoitetaan aina jokaisen maksutapahtuman jälkeen ja euromääräistä alarajaa ei ole.

Tulorekisterin ajatusmaailmana on se, että samoja tietoja käyttävät Verohallinto, Kela, työeläkelaitokset sekä työttömyysvakuusrahasto. Tulorekisteri on siis sähköinen tietokanta, joka antaa viranomaisille mahdollisuuden saada tarvitsemansa tiedot reaaliajassa.

(Lähde: tulorekisteri.fi)