Tili- ja veropalvelu Valkonen & Ruuttila Oy Ab

Henkilöverotuksen veroilmoitus uudistui

Verohallinto on julkaissut 14.2.2019 päivätyn ohjeen Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus (linkki). Ohjeessa käsitellään pääasiassa luonnollisen henkilön ja kuolinpesän velvollisuutta antaa veroilmoitus.

Veroilmoitus näyttää erilaiselta kuin ennen, ja sen korjaamista on muutettu. Esitäytetty veroilmoitus toimitetaan sekä sähköisesti OmaVero-palveluun että paperipostina Verohallinnon tiedossa olevaan osoitteeseen. Jos henkilö on ottanut käyttöönsä sähköisen viranomaisasioinnin Suomi.fi-palvelussa (Suomi.fi/viestit), esitäytetty veroilmoitus toimitetaan ainoastaan sähköisesti.

Veroilmoitusten antamispäivät on porrastettu. Verohallinto merkitsee verovelvolliselle lähetettävään esitäytettyyn veroilmoitukseen sen päivän, jolloin tämän on viimeistään ilmoitettava puuttuvat ja korjatut tiedot Verohallinnolle. Määräpäivät ovat 7.5., 14.5. tai 21.5.2019. Riippumatta siitä, ilmoitetaanko puuttuvat ja korjatut tiedot Verohallinnolle sähköisesti vai paperilomakkeilla, korjausten tulee olla perillä Verohallinnossa esitäytettyyn veroilmoitukseen merkittyyn määräpäivään mennessä.

Verotuksen päättymispäivä on henkilökohtainen. Se voi siirtyä, jos veroilmoitusta korjataan, puoliso korjaa omaansa tai Verohallinto saa muualta verotukseesi vaikuttavaa tietoa. Verotuksen päättymispäivä vaikuttaa esimerkiksi veronpalautuksen maksupäivään tai jäännösveron eräpäiviin. Valtaosalla henkilöasiakkaista mahdollinen verovuoden 2018 jäännösveron ensimmäinen erä tulee maksettavaksi jo elokuussa.

Esitäytettyä veroilmoitusta ei palauteta

Esitäytettyä veroilmoitusta ei palauteta, vaikka olisi täydennettäviä tai korjattavia tietoja.
Vuodesta 2019 alkaen esitäytetyn veroilmoituksen tietoja korjataan aina kunkin tiedon korjaamiseen tarkoitetulla lomakkeella. Soveltuva lomake on merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen kyseistä tulo- tai vähennystietoa koskevaan kohtaan.

Esimerkiksi asunnon ja työpaikan välisistä matkoista verovelvollisen on täytettävä liitelomake 1A, omaisuuden luovutusvoitosta liitelomake 9 tai 9A ja kotitalousvähennyksestä liitelomake 14A tai 14B. Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset ilmoitetaan lomakkeella
50A. Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset ilmoitetaan lomakkeella 50B. Liitelomakkeita vastaavat tiedot voidaan antaa sähköisesti. Tietoja voi ilmoittaa OmaVero-palvelussa jo ennen esitäytetyn veroilmoituksen valmistamista.

Lomakkeita saa vero.fi:stä. Lomakkeita voi myös tila puhelimitse numerosta 029 497 030 (Lomaketilaukset) tai noutaa verotoimistosta. Veroilmoituksen mukana ei ole palautuskuorta. Palautuskuoren saat tarvittaessa verotoimistosta tai pyytämällä sen lomakkeiden kanssa puhelimitse.

Jos verovelvollinen antaa veroilmoituksen paperisena, Verohallinnolle palautetaan ainoastaan puuttuvat ja korjatut tiedot sisältävät liitelomakkeet.

Esitäytetyn veroilmoituksen tietosisältö

Vuodesta 2019 alkaen esitäytetty veroilmoitus ei enää ole täytettävä lomake vaan tuloste verotustiedoista. Verohallinto tulostaa esitäytetylle veroilmoitukselle sillä olevat tiedot verovelvollisen tuloista, varoista ja vähennyksistä sekä muut verotukseen vaikuttavat tiedot.

Esitäytetylle veroilmoitukselle voidaan tulostaa myös sellaisia tulo-, vähennys- ja varallisuustietoja, jotka on viety Verohallinnon tietokantaan verovuoden aikana tai sen päättymisen jälkeen ennen esitäytetyn veroilmoituksen valmistamista. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi Verohallinnon ennakkoon selvittämä ja laskema omaisuuden luovutusvoitto, verokorttimuutoksen yhteydessä Verohallinnolle ilmoitettu tieto asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten määrästä, verovelvollisen Palkka.fi:n kautta ilmoittama kotitalousvähennys tai verovelvollisen itse OmaVero-palvelun kautta etukäteen ilmoittamat tiedot ansio- ja pääomatuloista sekä niistä tehtävistä vähennyksistä.

Esitäytetylle veroilmoitukselle tulostetaan myös tietoja, jotka eivät välittömästi osoita tulon tai vähennyksen määrää. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi arvopaperivälittäjältä saadut tarkkailutiedot verovelvollisen osakkeiden myyntitapahtumista silloin, kun arvopaperivälittäjältä ei ole saatu kaikkia tarvittavia tietoja luovutusvoiton tai -tappion laskemiseksi suoraan esitäytetylle veroilmoitukselle.

Tarkistamis- ja korjaamisvelvollisuus

Verovelvollisen on tarkistettava esitäytetyssä veroilmoituksessa olevat tiedot. Jos tiedoissa on puutteita tai virheitä, verovelvollinen on velvollinen antamaan veroilmoituksen ilmoittamalla puuttuvat ja korjatut tiedot Verohallinnolle.

Osan vuoden 2018 tiedoista voi ilmoittaa veroilmoitusta varten jo nyt OmaVerossa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi matkakulut, kotitalousvähennys, työasuntovähennys, vuokratulot sekä luovutusvoitot ja -tappiot muusta omaisuudesta kuin arvopapereista

Verovelvollisella olevaan tarkistamis- ja korjaamisvelvollisuuteen ei vaikuta se, mistä esitäytetty tieto on saatu. Siten hänen on esimerkiksi tarkistettava, että Verohallinnon ennakkoon selvittämän omaisuuden luovutusvoiton verotettava määrä tai hänen itsensä ennakkoperinnässä ilmoittamiensa asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten määrä, Palkka.fi -palvelussa ilmoittamansa kotitalousvähennyksen määrä tai OmaVero-palvelussa etukäteen ilmoittamiensa tulojen tai vähennysten määrä on veroilmoituksella oikein.

(Lähde: TaxFax)

Yhteisöjen tulolähdejako poistuu verovuodesta 2020 alkaen

Eduskunta hyväksyi 30.1.2019 yhteisöjen tulolähdejaon poistamiseen liittyvät lakiehdotukset. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.7.2019 ja niitä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa.

Tulolähdejaon poistamisen myötä yhteisöjen tulo lasketaan pääsääntöisesti elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan yhteisön harjoittaman toiminnan luonteesta riippumatta. Yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen ei kuitenkaan koske maataloutta, jonka verotus toimitetaan myös lakimuutoksen jälkeen maatilatalouden tuloverolain mukaan.

Lakimuutos koskee vain yhteisöjä, kuten esimerkiksi osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Uudet säännökset eivät siten vaikuta esimerkiksi luonnollisten henkilöiden, liikkeen- ja ammatinharjoittajien, avoimien yhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden ja yhteisetuuksien verotukseen.

Tulolähdejaon poistaminen huomioidaan 1.7.2019 alkaen hakemuksesta määrättävissä ennakkoveroissa.

(Lähde: vero.fi)

Arvonlisäveron alarajahuojennus

Verohallinto on julkaissut 1.1.2019 päivätyn ohjeen Arvonlisäveron alarajahuojennus. Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitynyt pienyritys voi saada arvonlisäverovelvollisuuden alarajaan liittyvän veronhuojennuksen arvonlisäverosta. Yrityksen liikevaihto ratkaisee, saako yritys huojennusta ja mikä huojennuksen määrä on. Yritysmuoto ei vaikuta huojennukseen. Jos liikevaihto on enintään 10 000 euroa, yritys saa huojennuksena koko tilikaudelta tilitettävän arvonlisäveron. Jos liikevaihto on yli 10 000 euroa mutta alle 30 000 euroa, huojennuksen saa osasta arvonlisäveroa.

(Lähde: TaxFax)

TÄRKEÄ INFO vuodelle 2019 

 Päivärahat 

 * kokopäiväraha (yli 10 tuntia) 42,00 e 

 * osapäiväraha (yli 6 tuntia) 19,00 e 

 Työntekijän palkasta pidätettävät maksut 

 * eläkevakuutusmaksu (17-52 v) 6,75 % 

 * eläkevakuutusmaksu (53-62 v) 8,25 % 

 * eläkevakuutusmaksu (63-67 v) 6,75 % 

 * eläkevakuutusmaksu (yli 68-vuotiaat) 0,00 % 

 * työttömyysvakuutusmaksu (17-64 v) 1,50 % 

 * työttömyysvakuutusmaksu osaomistajilta 0,78 % 

Työnantajan sairausvakuutusmaksu (sotu-maksu) 

 * sairausvakuutusmaksu (16-67 v) 0,77 % (v 2018 sotu-maksu 0,86 %) 

 (Lähde: Suomen yrittäjät)


Peruskorko vuoden 2019 alussa

Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi -0,25 prosenttia 1.1.2019 alkaen vuoden 2019 kesäkuun loppuun asti. 

Peruskorko on 1.1.2018 alkaen ollut -0,25 prosenttia.

(Lähde: Taxfax) 


Tulorekisteri

Vuoden alusta (1.1.2019) astuu voimaan tulorekisteri ja se tuo tullessaan joitakin käytännön muutoksia, jos yritykselläsi on palkanmaksua tai muita kustannusten korvauksia joko itsellesi tai työntekijöillesi.

Tulorekisteriin ilmoitetaan kaikki tiedot, jotka liittyvät palkanmaksuun. Toisin sanoen ilmoitettavia tietoja ovat

  • palkat ja palkkiot
  • luontoisedut
  • pv-rahat
  • kilometrikorvaukset
  • sekä muut mahdolliset kustannusten korvaukset
  • myös palkkaennakot käsitellään palkkana maksun yhteydessä

Ilmoittamisaikaa on vain 5 kalenteripäivää maksutapahtumasta. Tiedot ilmoitetaan aina jokaisen maksutapahtuman jälkeen ja euromääräistä alarajaa ei ole.

Tulorekisterin ajatusmaailmana on se, että samoja tietoja käyttävät Verohallinto, Kela, työeläkelaitokset sekä työttömyysvakuusrahasto. Tulorekisteri on siis sähköinen tietokanta, joka antaa viranomaisille mahdollisuuden saada tarvitsemansa tiedot reaaliajassa.

(Lähde: tulorekisteri.fi)